Regulamin XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń

REGULAMIN KONFERENCJI XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń 2023

 

 1. Konferencja odbywa się w dniach 5-7 października 2023 r.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.oparzenia2023.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji; śniadania dla uczestników zameldowanych w miejscu Konferencji.
 6. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.oparzenia2023.pl.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) Organizator informuje, że wstęp na wystawę firm mają wyłącznie osoby posiadające czynne prawo wykonywania zawodu (PWZ).
 10. Podczas rejestracji na Konferencję Uczestnicy posiadający czynne prawo wykonywania zawodu mają obowiązek podania własnego numeru PWZ i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jego poprawność.
 11. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, tj.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 03 1090 1753 0000 0001 4680 1391, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja Oparzenia 2023.
 12. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 20 września 2023 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r., przysługuje zwrot środków. Po dniu 1 września 2023 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej.
 14. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 16. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 17. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym będzie odbywała się Konferencji.
 20. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 21. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 22. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku w trakcie trwania Konferencji przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i/lub nagrań wideo na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do Organizatora w celach informacji oraz promocji, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
 23. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konferencji

klauzula PRYWATNOŚCI organizatora wykonawczego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr 0000350152, NIP: 9522084377, REGON: 142097713. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, adres e-mail: iodo@evereth.pl.
 2. Dane osobowe będą: przetwarzane w celu związanym z Pani/Pana udziałem w Konferencji w tym również w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zapytań w formie wiadomości mailowych oraz przechowywane przez okres realizacji Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zgodnie z przepisami, na podstawie których przyznawane są punkty edukacyjne na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie Pani /Pana zgody art.6 pkt. ust.1 pkt. a RODO. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pani/Pana danych w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Organizatorzy oraz inne podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, konsultingowych, prawnych i audytowych.
 5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych: okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości, jeżeli ma to zastosowanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
 7. .Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie realizacji umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości procesowania uczestnictwa, jak np. wystawienie i wydanie certyfikatu, czy innych dokumentów operacyjnych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.